Sibyllen Portraits

Slide Mythophagen VII Prophetiae Sibyllarum Sibylle I Acryl 140 x 120 cm, 2012 Slide Mythophagen VII Prophetiae Sibyllarum Sibylle II, Acryl 140 x 120 cm, 2012 Slide Mythophagen VII Prophetiae Sibyllarum Sibylle III, Acryl 140 x 120 cm, 2012 Slide Mythophagen VII Prophetiae Sibyllarum Sibylle IV, Acryl 140 x 120 cm, 2012 Slide Mythophagen VII Prophetiae Sibyllarum Sibylle V, Acryl 140 x 120 cm, 2012 Slide Mythophagen VII Prophetiae Sibyllarum Sibylle VI, Acryl 140 x 120 cm, 2012 Slide Mythophagen VII Prophetiae Sibyllarum Sibylle VII, Acryl 140 x 120 cm, 2012